ADATVÉDLMI TÁJÉKOZTATÓ

A JÓGA AZ EGYIK LEGJOBB DOLOG, AMIT MAGADNAK ÉS MÁSOKNAK ADHATSZ!

 

Órarendi órán részvétel (e-bérlet), jóga tanfolyamra, oktatóképzésre, táborra jelentkezés

Közzététel napja: 2018. május 24.

Az Adatkezelő adatai:

 

7623 PÉCS, Petőfi Sándor u. 56. szám alatti „Mandala Jóga Pécs” elnevezésű stúdió üzemeltetője:

 

Szervezet neve: Mandala Jóga Pécs Egyesület a Teljes Életért

Székhely, postacím: 7623 Pécs, Petőfi Sándor u. 56., Magyarország | Nyilvántartási szám: 01-02-0014663

Honlap: www.mandalajogapecs.hu

Képviselő: Kompolti Hédi elnök, e-mail címe: info@mandalajoga.hu, telefonszáma: +36 70 311 1190

 

 

 

Az adatkezelő a továbbiakban együtt: „Adatkezelők”.

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelők felelősek az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az Adatkezelők kapcsolattartóként a Mandala Jóga Pécs Egyesület a Teljes Életért egyesületet jelölték ki, melyre tekintettel Ön a Mandala Jóga Pécs Egyesület a Teljes Életért fenti elérhetőségein veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

Az adatkezelés rövid bemutatása:

 

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

 

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

 

A továbbiakban az órarendi órán résztvevőt, jóga tanfolyamra, oktatóképzésre, jógatáborra jelentkezőt egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

 

Amennyiben Ön a www.mandalajogapecs.hu weboldalon (továbbiakban: „Honlap”) meghirdetett órarendi órán kíván részt venni, jóga tanfolyamra, oktatóképzésre, jógatáborra kíván jelentkezni, a regisztráció során az Adatkezelők személyes adatokat vesznek fel Öntől az órarendi órán részvétel, a jóga tanfolyam, oktatóképzés, jógatábor megszervezése érdekében.

 

Az órarendi órákról, jógaoktató képzésekről, tanfolyamokról, jógatáborokról a www.mandalajogapecs.hu weboldalon tájékozódhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők között fennálló együttműködésre tekintettel Ön a jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezését leadhatja a Honlapon vagy papír alapon bármelyik adatkezelőnél.

 

A jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezés során az Adatkezelők az Ön adatait közösen kezelik. A jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra vonatkozóan Önnel szerződés kerül megkötésre. A szerződés megkötését követően kizárólag az Önnel szerződést kötő szervezet fogja az Ön adatait kezelni a szerződésben megjelölésre kerülő feltételek szerint.

 

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 

 • Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:

 

 • név (az Ön azonosítása céljából, e-bérlet kiadása céljából);
 • e-mail cím (az Ön azonosítása céljából, e-bérlet kiadása céljából; valamint hogy előzetesen értesíthessük Önt az e-bérlet feltöltés felhasználási idejéről)
 • telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:

 

 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • lakóhely (a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok megküldése céljából);
 • telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási cím (számla kiállítása céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

Milyen célból gyűjtik a személyes adatokat az Adatkezelők:

 

Az Adatkezelők az órarendi órák szervezése, lebonyolítása, valamint a jóga tanfolyamok, oktatóképzések, táborok szervezése érdekében rögzítik az Érintett személyes adatait.

 

Az első órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció célja az e-bérlet kiadása is.

 

Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó e-bérlet esetében a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy az órarendi órák előtti adminisztráció könnyebb legyen, a résztvevők várakozási ideje csökkenjen, Ön az e-bérletet az igényeinek megfelelő konstrukciókkal feltölthesse, továbbá Ön az e-bérletet bármelyik Adatkezelőnél beválthassa. Tekintettel arra, hogy az együttműködő Adatkezelőknél az első óra ingyenes, az e-bérlet azt a célt is szolgálja, hogy ellenőrzésre kerülhessen az, hogy az Érintett a kedvezményt már felhasználta-e. (Amennyiben az Érintett az egyik adatkezelőnél már részt vett órán, a kedvezményt érvényesítettnek kell tekinteni.) Az e-bérlet egyúttal környezetbarát megoldást is jelent, mivel az eldobható papír alapú bérletek helyett kerül bevezetésre a hosszú távú alkalmazás reményében.

 

Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott egészségügyi problémákra vonatozó adatok rögzítésének célja az Ön biztonságos gyakorlása. Amennyiben Önnek egészségügyi problémái vannak, a jógagyakorlatokat az Ön igényeinek megfelően alakítjuk.

 

A jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelők számára, hogy értesítést küldjenek az Érintett számára a jelentkezését érintő tudnivalókról, fontos információkról.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik.

 

Az Adatkezelők az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott adatokat addig kezelik, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Az Ön személyes adatait a jóga tanfolyamok, oktatóképzések, táborok szervezése céljából addig kezelik az Adatkezelők, amíg Ön valamelyik adatkezelővel a szerződést megköti. A szerződés megkötését követően kizárólag az Önnel szerződést kötő szervezet fogja az Ön adatait kezelni a szerződésben megjelölésre kerülő feltételek szerint. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, az Adatkezelők az Ön által jelentkezése során megadott személyes adatait törlik. Az Adatkezelők törlik az Ön személyes adatait akkor is, ha Ön a jelentkezést követően a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

 

Az Adatkezelők által az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során, a jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során rögzített adatokat az Adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók székhelyén kezeljük.

Az Adatkezelők által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelők és az általuk megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelők és az általuk megbízott adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy az Adatkezelők és az adatfeldolgozók olyan munkatársának, aki nem az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztrációval, a jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációval, ezek szervezésével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval.

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelők munkavállalói viszik fel az Adatkezelők szerverére, míg az online regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül továbbítják a szerverre. A személyes adatok tárolásának biztonságát az Adatkezelők nagy szaktudással rendelkező rendszergazdái folyamatosan ellenőrzik.

Az Adatkezelők a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolják és azokhoz csak az Adatkezelők és az Adatkezelők azon munkatársai férhetnek hozzá kulccsal, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

 

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelők adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

 

Adatfeldolgozók:

 

Az Adatkezelők az alábbi jogi személyeket mint adatfeldolgozókat bízták meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:

 

név: AUDIT-LINE Kft.

székhely: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt. 1.
e-mail cím: 
info@auditline.hu

képviseli: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna ügyvezető

Ellátott tevékenység: könyvelés, pénzügyi háttér biztosítása.

 

név: Contenet Kft.

székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 8. 2. em. 3.
e-mail cím: zeno@contenet.hu

képviseli: Szabó Zénó ügyvezető

Ellátott tevékenység: rendszergazdaként informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, weboldal karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.

 

Az adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben.

 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

adatkezelés céljai;

érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 

észszerű összegű díjat számíthatnak fel az Ön részére, vagy

megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

A helyesbítéshez való jog:

 

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

Törléshez való jog:

 

Az Adatkezelők késedelem nélkül törlik a személyes adatait, amennyiben:

 

már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt célból;

a személyes adatok kezelése jogellenes;

az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

amennyiben az Adatkezelők nyilvánosságra hozták a személyes adatot.

 

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása az órarendi órákon való részvételnek, a jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezésnek előfeltétele.

 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

 

Korlátozáshoz való jog:

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 

Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelők korlátozzák személyes adatainak kezelését;

az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

az Adatkezelőknek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelők felfüggesztik, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálják és döntést hoznak, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatják.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelők korlátozzák, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 

Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelők előzetesen tájékoztatják.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelők ezt akadályoznák.

 

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

 

Ha az Adatkezelők elutasítják az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

 

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelők egy hónapon belül megvizsgálják a tiltakozás okait, érdemi döntést hoznak, és írásban értesítik Önt a döntéséről.

 

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelők nem tesznek eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

 

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelők megsértik a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

 

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 

az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozók az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

 

Az Adatkezelők által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelők Magyarország területén rendelkeznek tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

 

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelők kötelesek a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Bírósági jogérvényesítés:

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelők ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Az Adatkezelők által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

 

 1. számú melléklet

Az Adatkezelők által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

  Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció
A kezelt személyes adatok köre Az Érintett

·       neve;

·       e-mail címe;

·       telefonszáma;

·       egészségügyi problémái.

 

Adatkezelés célja Az órarendi órák szervezése, lebonyolítása.

 

Név, e-mail cím esetében: e-bérlet kiadása is.

 

Egészségügyi problémák esetében: az Érintett biztonságos gyakorlása.

 

Adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.
Adatkezelés időtartama Amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. (elévülési idő)
  A jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció
A kezelt személyes adatok köre Az Érintett

·       neve;

·       lakóhelye;

·       telefonszáma;

·       e-mail címe;

·       számlázási címe.

 

Adatkezelés célja A jelentkezés az Érintetthez köthető legyen
Adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.
Adatkezelés időtartama Amíg az Érintett valamelyik adatkezelővel a szerződést megköti. A szerződés megkötését követően kizárólag az Érintettel szerződést kötő szervezet fogja az Érintett adatait kezelni.

 

Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, az Adatkezelők az Érintett által jelentkezése során megadott személyes adatait törlik.

 

Az Adatkezelők törlik az Érintett személyes adatait akkor is, ha az Érintett a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

MANDALA JÓGASTÚDIÓK

Meggyőződésünk, hogy a jóga az egyik legjobb dolog, amit tehetünk magunkért és másokért.

 


Nyugati | Liget | Deáktér

Pécs| Debrecen | Tata

KAPCSOLAT

Mielőtt telefonálsz vagy írsz, olvasd el a
Gyakran ismételt kérdéseket!

 

Hargitai Csaba info(kukac)mandalajogapecs.hu
0630 380 5699 (H-P 9.00-17.00)

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adtataidat az új jogszabályoknak megfelelően kezeljük!
Itt tájékozódhatsz: GDPR 

 

ÁRAINK

90 perces foglalkozás: 2 500 Ft

BÉRLETEK:
10 alkalmas: 20 000 Ft
4 hetes: 22 500 Ft
Negyedéves: 51 000 Ft
Éves: 195 000 Ft

Az első alkalom ingyenes!
Bejelentkezés nem szükséges!


Fizetési lehetőségek: készpénz, szépkártya

 

 


© Mandala Jóga Pécs Egyesület a Teljes Életért